Podmínky zápůjčky

 • Zasláním objednávky a úhradou zálohy nájemného souhlasíte s obchodními podmínkami zápůjčky
 • Před zapůjčením vodáckého materiálu zaplatí nájemce vratnou zálohu 500 Kč za plastovou kánoi a 1500 Kč za raft
 • Splouvání Otavy na zapůjčeném materiálu je na vlastní nebezpečí nájemce
 • Zápůjčku je možné realizovat pouze v případě splavnosti řeky Otavy, řeka se považuje za nesplavnou, pokud jsou na vodočtu v Sušici naměřeny tyto hodnoty: Minimální stav vody: 45 cm pro úsek Radešov – Sušice, 30 cm pro zbylé úseky řeky; Maximální stav vody: pro kánoe 100 cm, pro rafty 2. stupeň povodňové aktivity
Převzetí materiálu
 • sportovní materiál je nájemci předán na dohodnutém místě a v dohodnutém čase první den sjednané doby nájmu. Zároveň je s nájemcem stanoven termín, místo a čas vrácení sportovního materiálu, který je uveden v Předávacím protokolu
 • při převzetí sportovního materiálu je nájemce povinen se prokázat dvěma platnými doklady – občasnkým průkazem, řidičským průkazem či cestovním pasem
Vrácení materiálu
 • Vrácení sportovního materiálu proběhne posledního dne v čase uvedeném v Předávacím protokolu, nejpozději do 18:00. Přesný čas a místo vrácení sportovního materiálu může být po předchozí domluvě telefonicky upřesněn i v průběhu trvání nájmu
 • Při vrácení sportovního materiálu bude pronajímatelem nebo osobou jím pověřenou a nájemcem sepsána podepsán Protokol o vrácení sportovního materiálu
 • Sportovní materiál musí být vrácen čistý, kompletní a nepoškozený
Škodní událost
 • Pokud nájemce nevrátí nebo zničí zapůjčený materiál, sepíše se o této události škodní protokol, který je součástí Protokolu o vrácení sportovního materiálu
 • V případě částečného poškození, ztráty nebo úplného zničení sportovního materiálu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli částku odpovídající náhradě škody, tj. nákladům opravy nebo nahrazení sportovního materiálu
Tabulka náhrad při ztrátě nebo úplném zničení sportovního materiálu

Plastová kánoe Vydra 15 000 Kč
Nafukovací raft 15 000 Kč
Pádlo 600 Kč
Vesta 800 Kč
Vesta dětská 400 Kč
Barel 50 litrů 300 Kč
Houba 50 Kč
Koníčkovací lano 50 Kč

Storno podmínky

Pokud dojde ke zrušení již potvrzené a zaplacené rezervace ze strany nájemce, je nájemci navrácena poměrná část nájemného dle těchto podmínek:

Zrušení zápůjčky do X dnů před zahájením Vrácená část nájemného
Do 15 dnů 80 % ze zaplacené částky
10 – 14 dnů 60 % ze zaplacené částky
5 – 9 dnů 30 % ze zaplacené částky
1 – 4 dny Částka propadá

 

Comments are closed.